Tüzük

Tüzük

Derneğin:
 
Adı
 
MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir.
 
Merkezi
 
MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. 
Yönetim Kurulu kararı ile derneğin adresi değiştirilebilir.
 
Amacı
 
MADDE 3: Derneğin amacı, ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle ilmî gerçekleri toplumun hizmetine sunmak, sosyal sorunlara çözüm üretmek, stratejiler geliştirmek ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sağlamaktır.
 
 
Çalışma Konuları ve Faaliyetleri 
 
MADDE 4:
 
a) Çalışma alanıyla ilgili olarak araştırma projeleri yapmak, bu amaçla; üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, iş çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüm ilgilileri bilgilendirmek, bu çevrelerle ortak faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, ortak projeler yürütmek;
 
b) Amaca ulaşmak için ulusal ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, imza ve söyleşi günleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, konserler, tarihi ve turistik, gezi ve turlar düzenlemek;
 
c) Derneğin amacına uygun olarak lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek, Öğrenciler ve ilgili kişiler için yetiştirme, takviye, hazırlık ve meslekî kurslar düzenlemek;
 
d) Millî, manevi, kültürel, ahlâki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi, kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, akademiler, enstitü, araştırma kuruluşları, eğitim kuruluşları, iktisadi işletme vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek;
 
e) Derneğe gelir getirmek ve/veya tanıtım amacıyla araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla kamuoyuna duyurmak;
 
f) Yazılı metin, ses kaseti, cd, dvd, vcd, film, videokaset formatında doküman hazırlamak veya hazırlatmak; radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları yapmak veya yaptırmak; kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları çıkarmak, internet vb. yayınlar yapmak, satmak veya ücretsiz dağıtmak;
 
g) Millî, dîni, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek;
 
h) Bilgi yarışmaları ve anma günleri düzenlemek. Bilim ve sanatta başarılı kişilere ödüller vermek;
 
i) Taşınmaz mal bağışı kabul etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, amaç doğrultusunda tasarrufta bulunmak, dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü araç bağışını, ayni ve nakdi yardımı yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden kabul etmek, bunlarla ilgili tasarrufta bulunmak;
 
j) Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek;
 
k) Mevzuatın verdiği imkân ölçüsünde derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak, yurtdışında şube ve temsilcilikler aracılığıyla amaç doğrultusunda faaliyette bulunmak;
 
l) Toplum yararına olan platformlar kurmak, kurulan platforma katılmak, federasyon kurmak, kurulan federasyona katılmak;
 
m) Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle, ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.
 
 
 
Üyelik
 
MADDE 5: 
 
“Mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan, derneğin amaçlarını benimseyen ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir.
 
Derneğe üye olmak isteyenler üyelik başvuru formunu doldurarak Şube üyeliği için Şube yönetim kuruluna, Genel Merkez üyeliği için Genel Merkez Yönetim Kuruluna başvururlar. Genel Merkez Türkiye’nin her yerinden üye kaydı yapabilir.”
 
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları Şube Yönetim Kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içinde ilgiliye yazıyla ile tebliğ edilir. Şubeler, üyelik ile ilgili bilgileri Genel Merkeze bildirirler.
 
 
 
Üyeliğe Kabul
 
MADDE 6:
 
Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 
 
 
Onursal Üyelik
 
MADDE 7:
 
Genel Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen kişilere onursal üyelik payesi verilebilir, ayrıca aktif olmayan eski üyeler de Yönetim Kurulu Kararıyla onursal üye yapılabilir. 
 
Aidat borcunu ödemeyen veya genel kurul toplantılarından iki tanesine arka arkaya aralıksız katılmayan ve bu hususlarda mazeret bildirmeyen üyeler, üyelikten çıkarılma yerine yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak dernekle ilişkilerini sürdürebilirler.
 
 
 
Üyenin Hak ve Görevi
 
MADDE 8:
 
Üyeler eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.  Her üye üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme ve katılma hakkına sahiptir. Onursal üyeler oy kullanamazlar, üyelik vecibelerini yerine getirme zorunlulukları da yoktur.
 
 
 
Üyelik Aidatı
 
MADDE 9:
 
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
 
 
Üyelikten Çıkma
 
MADDE 10:
 
Her üye çıkma isteğini derneğe yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten çıkabilir.
 
 
 
Üyelikten Çıkarılma
 
MADDE 11:
 
Mevzuata göre derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda üyenin bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulunun kararına karşı 15 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.”           
 
 
 
Üyelikten Çıkarılma Nedenleri
 
MADDE 12:
 
a) Dernek amacına aykırı söz, fiil ve davranışlarda bulunmak,
 
b) Dernek Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,
 
c) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek,
 
d) Dernek üyesi olma sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte tavır ve davranışlar içerisinde bulunmak, dernek aleyhinde yazılı veya sözlü beyanda bulunmak,
 
e) Dernek faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak,
 
f) Mazeretsiz olarak iki defa Genel Kurul toplantısına iştirak etmemek.
 
 
 
Üyeliğin Düşmesi
 
MADDE 13: 
 
Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:
 
a) Üyenin ölmesi,
 
b) İstifa etmesi,
 
c) Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
 
d) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
 
e) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.
 
 
 
Dernek Organları
 
MADDE 14: 
 
Dernek organları üç yıl için seçilir Derneğin Genel Merkez Organları Şunlardır:
 
1) Yetkili Kurullar
 
a)Genel Kurul
 
b)Yönetim Kurulu
 
c)Denetim Kurulu
 
 
 
2)Yardımcı Kurullar
 
a)Yüksek İstişare Konseyi:
 
 
 
ESAM Yüksek İstişare Konseyi:
 
Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst istişare organıdır. Derneğin kurucuları, Genel Merkez Yönetim, Denetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları ve önceki genel başkanlar Yüksek İstişare Konseyinin tabii üyesidirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi'nin altı üyeden oluşan Başkanlık Divanını, iki yıllık bir süre için görevlendirir. Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı'nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz.
 
Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre çalışmalar yapan resmi veya gönüllü kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığı'nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar.
 
Konsey'in başlıca görevleri:
 
a) Ülkemizin be bölgemizin sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 
b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 
c)Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.
 
 
 
Dernek Genel Kurulu
 
MADDE 15:
 
Dernek Genel Kurulu; Derneğin en yetkili organı olup tabii delegeler, Genel Merkez üyeleri, Şubelerden seçilmiş delegelerden oluşur.
 
a) Tabii Delegeler: Genel Merkez Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinden oluşur.
 
b) Genel Merkez Üyeleri: Genel merkeze bağlı üyeler.
 
c) Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için Şube Genel Kurullarında seçilmiş Delegelerden oluşur.
 
“Seçilmiş Delegeler: Genel Kurula katılmak için Şube Genel Kurullarında seçilmiş delegelerden oluşur. Şubelerin üye sayısına göre; Üye Sayısı 100’e kadar olan Şubelerde, 2 kişi; 101 – 500 üyesi olan şubelerde 3 kişi, 501- 999 üyesi olan şubelerde 4 kişi, 1000 ve üzeri üyesi olan şubelerde ise 5 kişi Genel Merkez Delegesi olarak belirlenir.”                                 
 
 
 
Genel Kurul Toplantıları
 
MADDE 16:
 
a) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantıları üç yılda bir Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde veya Yönetim Kurulunun belirlediği ve ilan ettiği yerde ocak ayı içerisinde yapılır
 
b) Olağanüstü Toplantı: Genel Merkez Yönetim veya Denetim kurullarının veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetim Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliğinden toplantının yapılmasını talep edebilir.
 
 
 
Toplantıya Çağrı Usulü
 
MADDE 17:
 
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantıları, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
 
 
Toplantı Gündemi
 
MADDE 18:
 
Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur.
 
 
 
Toplantı Yeter Sayısı
 
MADDE 19:
 
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
 
 
 
Toplantının Yapılışı
 
MADDE 20:
 
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. 19.maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir Divan Başkanı bir Başkan Vekili ve iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtiplerin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı divan başkanı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile birlikte yeni seçilen Genel Merkez Yönetim Kuruluna teslim eder
 
 
 
Toplantıda Görüşülecek Konular
 
MADDE 21:
 
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından teklif edilen konuların da gündeme alınması zorunludur.
 
 
 
Genel Kurulda Oy Verme ve Karar Alma Usulü
 
MADDE 22:
 
Genel Kurulda ancak 15. maddede gösterilenler oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih, toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyu ile yapılır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.
 
 
 
Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
 
Madde 23: 
 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
 
 
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
MADDE 24:
 
a) Dernek organlarından Genel Merkez Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu seçmek,
 
b) Şube ve/veya temsilcilik açılmasına karar vermek,
 
c) Dernek tüzüğünü değiştirmek, Tüzük Genel kurulun 2/3 çoğunluğuyla tadil edilir.
 
d) Dernek Genel Kurulu’nca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilânço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak,
 
e) Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 
f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisabi ve iltizamî hususlarda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
 
h) Derneğin feshine karar vermek,
 
i) Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
 
Genel Merkez Yönetim Kurulu
 
MADDE 25:
 
Derneğin işleri ve idaresi Genel Kurulca seçilecek 15 asil, 15 yedek üyeden oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Seçilen üyeler 30 gün içinde vazife taksimini yapar sonucu mülki amirliğe bildirilir. Vazife taksimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Yönetim kurulu bu seçimde; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Muhasip ve üyeleri seçer.
 
 
 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı
 
MADDE 26: 
 
Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda bir olağan, Genel Başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanır. Asil üyelikler boşalırsa, yerlerine yedek üyeler arasından birisi asil üyeliğe getirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerin de asil üyelik sıfatını kazanmaları sonrasında asil üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
 
 
 
Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
MADDE 27:
 
a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 
b) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
 
c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
 
e) Yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilik kurulması ile ilgili işlemleri yapmak.
 
f) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçe tasarılarını hazırlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 
g) Aidat ve bağış toplamak için yetki vermek, ilgilisi adına yetki belgesi düzenlemek
 
h) Taşınmaz mal alım satımı, her türlü tasarruf ve işlemleri ile her türlü taahhütte bulunmak,
 
i) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar veya kurullar kurmak veya kurulan komisyonların görevine son vermek,
 
j) Dernek amaçları doğrultusunda platform kurmak ve kurulmuş olan platformlara katılmak,
 
k) Dernek işlerini yürütmek üzere üyelerden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,
 
l) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 
m) Dernek leh ve aleyhindeki her türlü hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak dava açmak, davayı takip etmek, sulh ve feragatte bulunmak, bu konularda karar ve yetki vermek,
 
n) Dernek adına bildiri, broşür, bülten, dergi vesaire yazılı ve görsel yayınların yapılmasına karar vermek. Yönetim kurulunca karar verilemeyen bu tür yayınlar yapılamaz, dağıtılamaz.
 
o) Çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüşmelerde bulunmak üzere; Farklı yerlerde şubelerle toplantılar düzenlemek,
 
p) Dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi için personel istihdamına ve hizmet alımlarına karar vermek,
 
q) Temsil görevini üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye vermek,
 
r)  Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.
 
 
 
Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları
 
MADDE 28: 
 
Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Derneği temsil eder. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, Genel Başkanın olmadığı yerde Genel Başkana vekâlet eder. Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ihtiyaca göre yönetim kurulunca belirlenir.
 
 
 
Genel Sekreter ve Genel Muhasip
 
MADDE 29: 
 
Genel Sekreter derneğin bütün idari işlerini yürütür. Genel Muhasip, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.
 
 
 
Denetim Kurulu
 
MADDE 30:
 
Genel Merkez Denetim Kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim Kurulu 6 ayda bir toplanır. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyelerden biri asil üyeliğe getirilir.
 
 
 
Denetim Kurulunun Görevleri
 
MADDE 31:
 
a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemleri en az altı ayda bir denetlemek ve eksikleri yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
 
b) Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini, dilek ve temennilerini bir raporla Genel Kurula sunmak,
 
c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 
d) Mevzuatta ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak
 
 
 
Şube
 
Kuruluşu
 
MADDE 32:
 
Yurt içi ve yurt dışında şube kurulmasına dernek Genel Kurulu karar verir: Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amirliğe yazıyla başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, ikametgâhları ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır.
 
Türkiyede’ki vilayet merkezlerinde derneğin şubeleri kurulur. Yurt dışında Viyana, Berlin, Köln, Brüksel, Paris, Londra, Kophenhag, Osla, Lahey, ve Danimarkanın Aarhus şehrinde şubeleri kurulur.
 
 
 
Şube Organları
 
MADDE 33:
 
a)Şube Genel Kurulu,
 
b)Şube Yönetim Kurulu,
 
c)Şube Denetim Kurulu,
 
 
 
Şube Genel Kurulu
 
MADDE 34: 
 
Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Dernek Genel Kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Şubeler genel kurul toplantılarını, Dernek Genel Kurul toplantısının genel merkez genel kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadır.
 
 
 
Şube Yönetim Kurulu
 
MADDE 35:
 
a) Şube yönetim kuruluna şube genel kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üye seçilir.
 
b) Şube yönetim kurulu kendi üyeleri tarafından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir üye seçer.
 
c) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler, en geç altı ay içerisinde kendi genel kurullarını toplarlar.
 
d) Şube yönetim kurulu ayda bir olağan, gerekli hallerde de şube başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
 
e) Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde yedek üyelerden biri yönetim kuruluna çağrılır.
 
f) Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.
 
g) Şube organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır.
 
 
 
Şube Başkanı ve Başkan Yardımcısı
 
MADDE 36:
 
Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulunun başkanıdır. Şubeyi temsil eder. Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 güniçinde Şube Başkanı, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhlarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir. Başkan Yardımcısı Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, Başkan olmadığı yerde Başkana vekâlet eder.
 
 
 
Şube Sekreter ve Muhasip
 
MADDE 37:
 
 Sekreter Şubenin bütün idari işlerini yürütür. Muhasip, Şubenin ve mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.
 
 
 
Şube Denetim Kurulu
 
MADDE 38:
 
Şube Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan seçer. Şube Denetim Kurulu altı ayda bir toplanır. Toplantılara Şube Denetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Şube Denetim Kurulu asil üyeliğinde boşalma olması durumunda yedek üyelerden biri asil üyeliğe getirilir.
 
 
 
Şube Denetim Kurulunun Görevleri
 
MADDE 39:
 
a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna raporla bildirmek,
 
b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,
 
c) Gerekli hallerde Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
 
d) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.
 
 
 
Oylama
 
MADDE 40:
 
Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın şekli konusunda önerge verilirse bu konuda Genel Kurulun kararına göre hareket edilir.
 
 
 
Defter ve Kayıtlar
 
MADDE 41: 
 
Dernek, kanun ve yönetmenlikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
 
 
 
Gelirler ve Mallar
 
MADDE 42: 
 
Derneğin gelirleri; giriş ve üye aidatı, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi yardım alabilir. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.
 
 
 
Gelir Gider, Borçlanma Esas Ve Usulleri
 
MADDE 43: 
 
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafındın düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlardaki sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.
 
Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri, yönetim kurulu bir kararla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenler
 
Dernek faaliyetlerini karşılamak amacıyla ihtiyaç halinde yönetim kurulu kararıyla mevcut mevzuata uygun şekilde borçlanabilir. Şube yönetim kurulu bu yetkiyi ancak genel merkez yönetim kurulunun onayını alarak kullanabilir. Derneğe borç yükleyen işlemler ile (kira telefon personel giderleri, ssk pirimleri vergiler gibi aylık sabit cari giderler hariç ) 2000 ikibin YTL yi aşan tüm harcamalarda, yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcılarından birisi ile muhasibin birlikte imzasının bulunması zorunludur. Diğer harcamalar yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcıları veya muhasibin tek imzası ile yapılabilir.
 
MADDE 44:
 
Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri, harcama belgeleriyle yapılır. Dernek giderlerinin kamu yararı statüsü alınması durumunda 2/3 miktarının dernek amaçları doğrultusunda harcanması gerekir.
 
 
 
İç Denetim
 
MADDE 45:
 
Derneğin denetiminde içi denetim esastır. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılır. Denetim Kurulu denetimini mevzuat ve tüzük çerçevesinde yapar, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.
 
 
 
Derneğin Feshi
 
MADDE 46: 
 
Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. Fesih kararı alınırken Dernek Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir.
 
 
 
Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi
 
MADDE 47: 
 
Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulunu görevlendirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Arta kalan para ve malları Genel Kurul un kararlaştıracağı vakıf veya derneğe devreder.
 
 
 
MADDE 48: 
 
Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.
 
 
 
KURUCULAR
 
 
 
MADDE 49:
 
1969 yılında ANKARA’ da kurulan derneğimizin kurucuları, adları, soyadları, meslekleri, ikametgâh ve tabiiyetleri aşağıda belirtilen kişilerdir.
 
İsmet CONKAR 1942 İktisatçı
Ahmet BAYKURT 1936 Yüksek Mühendis
Kemal VAROL 1942 Yüksek Mühendis
(V) Bahri ZENGİN 1941 Yüksek Mühendis
İmdat AKMERMER 1940 Yüksek Mühendis
Ertan YÜLEK 1938 Yüksek Mühendis
Temel Karamollaoğlu 1941 Yüksek Mühendis